top of page
.png
Политика за защита на личните данни

„ДОГРАМАДЖИЯН - ШОПСКО НАСТРОЕНИЕ“ ЕООД („Дружество“, „Администратор“) осъзнава необходимостта от прилагането на адекватна защита на личните данни на субектите на данни, като се стреми да уважава неприкосновеността на личния живот. Настоящата Декларация за защита на личните данни („Декларация“) е създадена, за да помогне на субектите на данни да разберат по какъв начин и за какви цели Дружеството обработва, използва и защитава лични им данни.

За целите на своята дейност, Дружеството обработва лични данни в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните“, ‘GDPR’), Закона за защита на личните данни и други приложими нормативни актове и Декларацията.

С настоящата Декларация се предоставя информация относно:

1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с конкретно физическо лице или физическо лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано;

 

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства;

 

„Администратор“ означава „ДОГРАМАДЖИЯН - ШОПСКО НАСТРОЕНИЕ“ ЕООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

 

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг структура, която обработва лични данни от името на администратора;

 

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;

 

„Потребител“ означава физическо лице, което е ползвател на Уеб сайта и е извършило съответната регистрация в него;

 

„Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва  Уеб сайта без да се е регистрирало в него;

 

„Субект на данни“ означава потребител или посетител на Уеб сайта;

„Уеб сайт“ означава интернет страницата – www.ensamblepleven.com, нейните поддомейни и други)

2. Настоящата Декларация за защита на личните данни се прилага в отношенията между „ДОГРАМАДЖИЯН - ШОПСКО НАСТРОЕНИЕ“ ЕООД от една страна и потребителите и посетителите на Уеб сайта от друга. Декларацията има за цел да информира субектите на данни за техните права в съответствие с чл. 12 и следващите от Регламент (ЕС) 2016/679.

3. Администратор на личните данни е „ДОГРАМАДЖИЯН - ШОПСКО НАСТРОЕНИЕ“ ЕООД с ЕИК 206518603, с адрес: гр. Плевен, район „Център“, бул. "Данаил Попов" 16-А, електронна поща: info@ensamblepleven.com, тел. 0700 50 901.

4. Дружеството събира пряко от субектите на данни следните категории лични данни:

 

 • При регистрация на Потребителите:

Когато субект на данни се регистрира и създаде собствен потребителски профил в Уеб сайта, той предоставя на Администратора следните категории лични данни: телефонен номер, имена, електронна поща, потребителско име, парола, рождена дата, IP адрес. Дружеството обработва допълнителнa информация съгласно Политиката за бисквитки (cookies) на ensamblepleven.com.

 

За Потребителите е създадена възможност да се регистрират и достъпят до своя потребителски профил чрез вход през Facebook и Google. В този случай Facebook и Google споделят с Дружеството имена и електронна поща за верификация.

 

 • За Посетителите:

Посетителите могат да разглеждат Уеб сайта и да ползват функционалностите му съобразно осигурения им достъп. Те разполагат с възможност да пишат коментари под публикации на Уеб сайта , като в този случай се събират имена, електронна поща и IP адрес.

 

 • При изпращане на запитване:

Когато субект на данни изпрати запитване до Администратора през формата за контакт с него, той предоставя имена, електронна поща и коментар към своето запитване.

 

 • При участие в мероприятия и инициативи:

Дружеството може да помоли Потребител да вземе участие в проучване, състезание, конкурс или друго събитие, организирано от Администратора, като в този случай субектът на данни може да предостави електронна поща, имена, телефонен номер, адрес за изпълнението на тези цели. В тези случаи Дружеството ще предприеме необходимите мерки за информираност на субекта на данните.

 

 • При работа с контрагенти и потенциални контрагенти, чиито услуги са публикувани на Уеб сайта:

Дружеството обработва следните категории лични данни на контрагенти/потенциални контрагенти или на техни представители: имена, паспортни данни, телефонен номер, електронна поща.

 

 • Защита на правни интереси:

В случай на възникнали правни спорове Дружеството може да обработва следните категории лични данни на субекти на данни, а именно: имена, електронна поща и други данни от регистрационната форма.

 

 • Маркетингови цели:

Администраторът може да обработва лични данни за маркетингови цели, когато е приложимо. В този случай той събира по подходящ начин от субектите на данни имена, електронна поща, телефонен номер.

 

Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на Администратора на лични данни без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент, в срок един месец от узнаването Дружеството ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират.

5. Администраторът обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

 • Потребители на Уеб сайта;

 • Посетители на Уеб сайта;

 • Търговски партньори.

6. Дружеството обработва лични данни за следните цели:

 • За целите на сключването и изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна. Това включва случаите, но не само, при предоставянето на достъп и ползване на услугите на Уеб сайта, при участие в мероприятия и инициативи, за които е необходимо сключването на договор;

 • За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

 • За маркетингови цели;

 • За защита на легитимни интереси на Администратора, включващи административни дейности като: правно обслужване и информационно обслужване и анализ на потреблението, информационна сигурност и други.

7. Дружеството обработва лични данни на субекти на данни въз основа на следните законосъобразни основания:

 • Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора. Такова задължение може да бъде по изрично искане за предоставяне на информация от правоохранителни органи като МВР, ДАНС, прокуратура и други;

 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни;

Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

8. Уеб сайтът може да включва линкове към уеб сайтове на трети страни, приставки и приложения. Кликването върху или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за субекта на данни. Дружеството не контролира тези уеб сайтове на трети страни и не е отговорно за техните декларации за защита на личните данни. Когато субектът на данни излезе от Уеб сайта, той следва внимателно да прочете декларацията за защита на личните данни за всеки посещаван от него уеб сайт.

 

Дружеството въвежда подходящи технически и организационни мерки за защита, за да гарантира правата и свободите на субектите на данни в съответствие с принципа за „цялостност и поверителност“. По-специално Администраторът избира подходящи получатели, които са предприели необходимите гаранции за защита на предоставени им лични данни и с оглед на съществуващите рискове да осигурят съответното ниво на сигурност, включително когато е целесъобразно:

 • Псевдонимизация и криптиране на личните данни;

 • Способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

 • Способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

 • Процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.

 

Администраторът може да предоставя лични данни в страни извън Европейския съюз. Предоставянето на лични данни в този случай може да се извърши при спазване на изискванията съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимите международни споразумения между Европейския съюз и трети страни (напр. Privacy Shield).

9. „ДОГРАМАДЖИЯН - ШОПСКО НАСТРОЕНИЕ“ ЕООД съхранява лични данни в съответствие с принципа на „ограничение на съхранението“. По-специално за горепосочените цели Дружеството ще съхранява:

 • Лични данни на контрагенти се съхраняват в сроковете съгласно общата погасителна давност;

 • Лични данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват за сроковете, определени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове.

 • Лични данни в Потребителския профил се съхраняват докато Потребителят не ги изтрие или не отправи искане до Администратора да бъдат изтрити;

 • Когато субект на данни напише коментар в Уеб сайта, неговите данни остават публикувани докато не бъде изтрит коментара от Администратора. В този случай той може да отправи искане до Администратора за изтриване на коментара му.

bottom of page